Zoeken

"Kwaliteit van zorg houdt ons bezig. Kwaliteit is niet aan- of afwezig. Ze is dynamisch, kent vele facetten en ontstaat in de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Daarom laten we verschillende personen meekijken naar de kwaliteit die onze voorzieningen bieden."

Stefan van Sevecotte
Sectorverantwoordelijke geestelijke gezondheidzorg

Externe deskundigen

 • NIAZ
  Via vastgelegde normensets sturen we onze procedures en werking bij in functie van de hoogste standaarden van zorg. Onze ziekenhuizen laten hun dienstverlening toetsen door een onafhankelijke, externe organisatie: het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Dit instituut beoordeelt de patiëntveiligheid, het medicatiebeheer, het competentiemanagement, de klachtenbehandeling, het leiderschap, de degelijkheid van bestuur en dergelijke meer.
  www.niaz.nl

 • VIKZ
  Onze voorzieningen nemen deel aan de kwaliteitsmetingen die het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg inricht. Voor diverse thema’s is een indicator ontwikkeld die in beeld brengt hoe goed voorzieningen voldoen aan de verwachtingen die het VIKZ stelt aan suicidepreventiebeleid, geneesmiddelenvoorschrift, benzodiazepines, behandelplannen, inschakelen van ervaringsdeskundingen, handhygiëne, …
  www.zorgkwaliteit.be

De overheid

 • Zorginspectie
  Zorginspectie controleert of voorzieningen de regelgeving, kwaliteitsvereisten en referentiekaders van de Vlaamse overheid naleeft. Van elk inspectiebezoek wordt een verslag opgesteld dat publiek raadpleegbaar is.
  www.departementwvg.be/zorginspectie-inspectieverslagen-en-openbaarheid
   
 • Federale Overheid Volksgezondheid en Patiëntveiligheid
  De Federale overheid stimuleert de ziekenhuizen op te werken aan veilige zorg. Veilige zorg betekent dat de patiënt geen schade lijdt door zijn/haar contact met het zorgsysteem. Onze ziekenhuizen participeren aan dit veiligheidsprogramma. Ze werken aan een ‘cultuur voor patiëntveiligheid’ en maken gebruik van een incidentmeld- en leersysteem om (risico’s op) fouten en tekorten op te sporen en bij te sturen.
  www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/…

Patiënten en hun omgeving

 • VPP
  Het Vlaams patiëntenplatform ontwikkelde een vragenlijst ‘de Vlaamse PatiëntenPeiling’ die peilt naar de mening van patiënten over de zorg. Zo verzamelen ziekenhuizen informatie over hoe de patiënt zijn/haar zorg beleeft en over zijn/haar tevredenheid. Dit helpt onze ziekenhuizen in het verbeteren van hun diensverlening. 
  www.vlaamspatiëntenplatform.be
   
 • VIKZ 
  Recent ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Kwaliteit  van Zorg een indicator die het beleid over ‘het betrekken van de context’ meet. Deze indicator meet in welke mate een voorziening aandacht heeft aan  de noden van naasten. De voorzieningen  binnen onze groep engageerden zich om aan deze meting deel te nemen. 
  www.zorgkwaliteit.be
   
 • ROPI-R
  Broeders van Liefde ambiëren een herstelondersteunende zorg die de patiënt bijstaat in het realiseren van eigen levensdoelen ondanks (de gevolgen van) een psychische kwetsbaarheid. Aan de hand van de ROPI-R monitoren onze voorzieningen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. De beoordeling gebeurt aan de hand van focusgroepen en interviews met gebruikers, hun naasten en medewerkers en via observaties en documentanalyses. 
  www.trimbos.nl
   
 • Feedbackgestuurde zorg
  Feedbackgestuurde zorg (of routine outcome monitoring/ROM) is zorg die in het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener gebruik maakt van op systematische basis verzamelde gegevens over zijn/haar symptomen, functioneren, welbevinden,… Deze gegevens helpen de patiënt en zijn/haar hulpverlener in te schatten of de behandeling de goede kant opgaat en het gewenste resultaat oplevert. Binnen onze organisatie zijn verschillende afdelingen actief aan de slag met de nodige registraties aan de hand van speciaal daartoe ontwikkelde software. 
   
 • Patiëntengroepen, focusgroepen, lokale tevredenheidsmetingen, …
  Alle voorzieningen binnen de groep Broeders van Liefde richten bijkomend feedbackmomenten in voor patiënten, bewoners en hun naasten. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de voorzieningen. 

Medewerkers

 • Tevredenheidsmeting
  In de geestelijke gezondheidszorg is de relatie tussen de zorgverlener, patiënten en hun naasten essentieel. Dit kan slechts gerealiseerd worden als medewerkers zich betrokken voelen op en bij hun werk. Daarom monitoren we driejaarlijkse de ervaringen van al onze medewerkers in de zorg en de ondersteunende diensten.
   
 • Psychosociaal welbevinden
  De werkdruk in de zorg ligt hoog. Dit vereist extra aandacht voor het evenwicht tussen de draaglast voor medewerkers en hun draagkracht. Via bevragingen over het psychosociaal welbevinden monitoren onze voorzieningen of de balans niet te hard uit evenwicht raakt.

Zelfevaluatie

 • Lokale kwaliteitssystemen
  Elke voorziening heeft een eigen werkwijze om de kwaliteit van zorg in beeld te krijgen en de nodige verbeteracties op te zetten. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de voorzieningen. 
 • Kwaliteitsmonitoring Groep Broeders van Liefde
  Broeders van Liefde streeft naar een zorg die effectief en veilig is, herstelgeoriënteerd en gebruikersgericht en met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mens. Aan de hand van 11 indicatoren monitoren we intern of onze voorzieningen dit waarmaken. Jaarlijks gaat het bestuur van onze organisatie in gesprek met elke voorzieningen over de resultaten op deze indicatoren, zet hen aan tot (zelf)reflectie en ondersteunt hen in het continu verbeteren van hun zorg. 

 

THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

Indicator 1.1.A Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (VPP)

Indicator 1.1.B Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (VPP)

Indicator 1.2 Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

Indicator 2.1 Afname van de ROPI-R

Indicator 2.2.A Ervaringsdeskundigheid (VIP²)

Indicator 2.2.B Familie-ervaringsdeskundigheid (VIP²)

THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

Indicator 3  Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (VPP

THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig

Indicator 4.1 Afzonderingen (uniforme registratie in Obasi)

Indicator 4.2 Suïcidepreventiebeleid (VIP²)

Indicator 4.3 Contract Patient Safety (FOD)

Indicator 4.4 Veiligheidscultuurmeting (FOD)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte