Zoeken

Hoe wij omgaan met ethiek

Wij werken elke dag met mensen. Kwetsbare mensen. Jongeren, ouderen. Zorg en onderwijs van levensbegin tot levenseinde. En dat brengt onvermijdelijk ethische kwesties met zich mee. Als organisatie gaan we daar heel omzichtig mee om en kijken we op een genuanceerde wijze en altijd in dialoog naar ethische vraagstukken.

Vrijheidsbeperkende maatregelen, euthanasie, zelfdoding, seksualiteit, afzondering, omgaan met informatie,... In verschillende werkgroepen gaan we samen met collega's in dialoog. We schrijven onze visie over de ethische thema's waar wij mee geconfronteerd worden neer zodat ze een houvast bieden om elke dag weer op een ethische manier aan zorg en onderwijs te doen.  

Heb je nog vragen over de ethische adviezen van Broeders van Liefde?

Axel Liégeois
axel.liegeois@broedersvanliefde.be
Stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde

Wil je een onderzoek voeren in een psychiatrisch centrum?

Dan ben je wettelijk verplicht dit onderzoek voor te leggen aan een commissie voor ethiek. Hier kan je daarover alle informatie vinden.

Ethische adviezen voor de geestelijke gezondheidszorg

Hieronder volgen in chronologische volgorde de ethische adviezen in de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Ze werden opgesteld door de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Axel Liégeois, stafmedewerker voor ethiek. Bij lezing moeten we steeds rekening houden met de datum van publicatie van het advies en met de evoluties in de maatschappelijke context sindsdien. 

Ethische adviezen voor welzijn en buitengewoon onderwijs

Hieronder volgen enkele ethische adviezen in de sector welzijn en buitengewoon onderwijs van de Broeders van Liefde. Ze werden opgesteld door de Visiegroep Welzijn en Buitengewoon Onderwijs, onder redactie van Axel Liégeois, stafmedewerker voor ethiek. Bij lezing moeten we steeds rekening houden met de datum van publicatie van het advies en met de evoluties in de maatschappelijke context sindsdien. 

ETHISCHE HANDREIKINGEN 

Ethiek op de werkvloer

De nood aan ethisch overleg op de werkvloer is groot. Daarom heeft Axel Liégeois een model voor ethische reflectie, ethisch overleg of moreel beraad ontwikkeld. Een grondige uiteenzetting van dit ethisch model is te lezen in het eerste deel van het boek ‘Waarden in dialoog: ethiek in de zorg (LannooCampus, 2019). Een kortere toelichting is te beluisteren in zes PowerPoint presentaties: ze zijn als een filmpje waarin het beeld van de presentatie mondeling wordt toegelicht. Ten slotte is er een werkblad in pdf dat kan gebruikt worden bij de toepassing van het ethisch model op de werkvloer.

Implementatie van adviezen

Geestelijke gezondheidszorg: advies ethisch omgaan met seksualiteit

Welzijn en buitengewoon onderwijs: advies ethisch omgaan met seksueel gedrag

 

Image
Image
Axel Liégeois
Hij komt op dagelijkse basis in aanraking met de verschillende ethische uitdagingen binnen de zorg. Denken we maar aan euthanasie, gedeeld beroepsgeheim, bemoeizorg, … en andere hete hangijzers. Vanuit zijn unieke positie tussen de academische wereld en het werkveld, probeert hij draagvlak te ...

Gerelateerde artikels

Met dit advies wil de visiegroep ethiek een ethisch houvast bieden bij het omgaan met de nieuwe media. Hierbij kiest de visiegroep voor het perspectief van de personen met een beperking: de invalshoek van de medewerkers en de organisatie komt…

Meer dan vijftien jaar geleden gaf de werkgroep ethiek in de geestelijke gezondheidszorg een advies over het Verstrekken van informatie in de psychiatrie (januari 1993). In die vijftien jaar heeft er zich echter een…

In dit advies wil de begeleidingscommissie ethiek kritisch nadenken over langdurige psychiatrische zorg. Meer nog dan vorige adviezen, richt dit advies zich niet enkel tot de zorgverleners, maar ook tot de…

Vroegtijdige zorgplanning is een overlegproces dat al langer bekend is in de thuiszorg, de ouderenzorg en de algemene gezondheidszorg. In dit advies wil de begeleidingscommissie ethiek de mogelijkheden en kansen van vroegtijdige…

Bemoeizorg is een relatief nieuwe naam voor een vorm van vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg. In Vlaanderen is bemoeizorg meer in de aandacht gekomen naar aanleiding van artikel 107 van de ziekenhuiswet, dat…

In dit advies wil de begeleidingscommissie een ethische visie ontwikkelen op het systematisch reflecteren over zorg.
Reflecteren is nadenken. Zorgverleners stellen heel wat handelingen in de zorg. Het is belangrijk na te denken over dat…

In de geestelijke gezondheidszorg behoort vrijheidsbeperking tot de belangrijkste ethische problemen. Cliënten ervaren vrijheidsbeperking als een beknotting van autonomie en veelal ook als een traumatisch gebeuren, zeker als dit gebeurt zonder…

Dit is een ethisch advies voor de sector geestelijke gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Dit advies werd opgesteld door de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Axel Liégeois,…

Met deze nota gaat de werkgroep ethiek in de geestelijke gezondheidszorg in op een thema dat elk van ons raakt: tekortkomingen in onze werksituatie. Tekortkomingen horen immers bij ons menszijn. Niemand van ons is volmaakt en…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte