Zoeken

ONDERSTEUNING VOOR (EX-)GEDETINEERDEN MET EEN BEPERKING

Toen het VAPH vorig jaar haar pilootproject ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ (RTH) aankondigde, stelden we ons de vraag welke leemte binnen het bestaande zorgaanbod we graag wilden opvullen. Onze keuze viel op de begeleiding van (ex-)gedetineerden met een beperking.

De overgang van een verblijf in de gevangenis naar het ‘gewone leven’ is voor hen immers nog groter dan voor anderen. Na hun vrijlating worden ze plots geconfronteerd met een eindeloze keuzevrijheid en hoge, vaak onduidelijke verwachtingen in onze snel draaiende maatschappij. Vanuit de specifieke expertise van OC Sint Ferdinand en met de input van het hele team begeleid wonen werkten we een projectvoorstel uit. In het najaar van 2022 keurde het VAPH ons voorstel goed. Op vrijdag 17 maart mocht Mathilde (midden), die vroeger woonbegeleidster op een andere afdeling was, starten met de begeleiding van de eerste ex-gedetineerde. Zij geeft het project vorm op de werkvloer.
Het project Brug Binnen-Buiten biedt mobiele ondersteuning aan personen met (een vermoeden van) een beperking met als doel hen maximaal te ondersteunen bij hun re-integratie in de maatschappij. Die ondersteuning begint idealiter al voor mensen vrijgelaten worden. Zo kan de vertrouwensband al in de gevangenis opgebouwd worden. Via gesprekken bieden we in de eerste plaats psychosociale ondersteuning op alle levensdomeinen. Maar het gaat verder dan dat. We nemen mensen letterlijk bij de hand om naar bestaande instanties zoals het OCMW of CGG te gaan, zowel voor hun vrijlating als erna. Dat kan gaan over het zoeken naar een woonst, naar werk of een dagbesteding. Sommige mensen kunnen niet lezen of schrijven, of hebben niet voldoende draagkracht om zelfstandig naar die instanties te gaan, en daar proberen we hen bij te helpen. Daarnaast proberen we ook te ondersteunen of te bemiddelen bij het contact met familie en vrienden. Belangrijk daarbij is het principe van vraaggestuurde ondersteuning: de inhoud, frequentie en duur van de begeleiding laten we volledig afhangen van de ondersteuningsnood van de cliënt. Bovendien werken we zo inclusief mogelijk: dat wil zeggen dat we streven naar maximale samenwerking met en doorverwijzing naar de reguliere diensten. Door eerstelijnszones te adviseren vanuit onze handicapspecifieke expertise, zorgen we er bovendien voor dat hun aanbod nog beter afgestemd wordt op de noden van onze doelgroep. In de verbindende netwerken die we opzetten, ‘dragen’ we als het ware onze cliënten samen doorheen hun re-integratietraject. —

Romy Vandevoort, Mathilde Rutten & Saskia Switten

ROMY VANDEVOORT, verantwoordelijke mobiele werkingen

MATHILDE RUTTEN, begeleidster binnen het team begeleid wonen

SASKIA SWITTEN, inhoudelijk zorgcoördinator

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte