Zoeken

Image

Onze reactie op de beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer m.b.t. onze psychiatrische centra

In de loop van de voorbije week van 20 april verstuurde René Stockman, de generale overste van de congregatie Broeders van Liefde in Rome, een brief naar de Europese en Belgische oversten van de congregatie Broeders van Liefde enerzijds en aan de voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde – de uitbater van verschillende scholen en voorzieningen in België – anderzijds. In de brief wordt verwezen naar een beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer, een dikasterie van de Romeinse Curie, die stelt dat onze psychiatrische ziekenhuizen met onmiddellijke ingang, met name vanaf 30 maart 2020, niet langer als katholieke instellingen beschouwd kunnen worden.

 

Het gaat hier om een zoveelste brief rond het thema euthanasie, waarin de generale overste dit gevoelige en complexe onderwerp misbruikt binnen een breder en reeds langer aanslepend conflict tussen het generaal bestuur en de Belgische regio van de congregatie Broeders van Liefde over de aanwending van het vermogen van de congregatie en de organisatie Broeders van Liefde in België. We betreuren en betwisten als organisatie de inhoud van deze brief. De generale overste hecht gevolgen aan de beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer, waarover de Congregatie voor de Geloofsleer zich niet heeft uitgesproken, en dit bovendien zonder enig overleg met de broeders van de Belgische regio van de congregatie Broeders van Liefde. Wij zien niet de noodzaak om onze werking in de praktijk aan te passen ten gevolge van deze brief vermits wij ervan overtuigd zijn dat wij correct handelen.  

 

FR
Au cours de la semaine du  20 avril, René Stockman, le supérieur général de la congrégation des Frères de la Charité à Rome, a envoyé une lettre aux supérieurs européens et belges de la congrégation des Frères de la Charité d’une part et au président de l’organisation les Frères de la Charité – l’exploitante des différentes écoles et des différents établissements en Belgique – d’autre part. Dans la lettre on se réfère à une décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un dicastère de la Curie romaine, qui affirme que nos hôpitaux psychiatriques, avec entrée en vigueur immédiate, c’est-à-dire à partir du 30 mars 2020, ne peuvent plus être considérés comme des établissements catholiques.
 
Il s’agit ici d’une tantième lettre sur le thème de l’euthanasie, dans laquelle le supérieur général abuse de ce thème sensible et complexe dans un conflit plus large et déjà de plus longue durée entre l’administration générale et la région belge de la congrégation des Frères de la Charité sur l’utilisation de l’avoir de la congrégation et de l’organisation des Frères de la Charité en Belgique. Nous déplorons et contestons comme organisation le contenu de cette lettre. Le supérieur général attache des conséquences à la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, sur lesquelles la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ne s’est pas prononcée, et cela en outre sans quelque concertation avec les Frères de la région belge de la Congrégation des Frères de la Charité. Nous ne voyons pas la nécessité d’adapter notre fonctionnement dans la pratique en conséquence de cette lettre puisque nous sommes convaincus que nous agissons correctement.  
 

Contact voor de pers: Raf De Rycke – 0477.51.62.94

 

Meer info over het thema levenseinde en euthanasie vind je hier. 

 

Meer uitleg over de structuur van ‘Broeders van Liefde’.

De structuur van de Broeders van Liefde is het best te vergelijken met ‘de familie’ enerzijds en ‘het bedrijf’ anderzijds.

 

‘De familie’ komt dan overeen met de congregatie Broeders van Liefde. Ze kent haar wortels in België, maar heeft doorheen de voorbije 200 jaar wereldwijd haar vertakkingen gekregen. Het generaal bestuur van de congregatie overkoepelt vanuit Rome de broedergemeenschap wereldwijd, maar in de verschillende landen waarin de familie aanwezig is, staan lokale besturen in voor de leiding van de lokale broedergemeenschappen.

 

‘Het bedrijf’ is dan de organisatie. Dat lokaliseert zich enkel in België en staat in voor de uitbating en het beheer van de initiatieven in zorg, welzijn, onderwijs en sociale economie. Het bedrijf bestaat uit meerdere afzonderlijke juridische entiteiten in zorg, onderwijs en sociale economie. Als ‘bedrijf’ werken wij nauw samen met de Belgische tak van de ‘familie’. Zo zijn zij vertegenwoordigd in het bestuur.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte