Zoeken

We spitsen toe op talenten van kinderen en jongeren. Dat doen we door niet alleen voor hen, maar ook samen met hen en hun ouders het meest gepaste leertraject te ontwikkelen. We stappen actief mee in het inclusieverhaal door maximaal in te zetten op ondersteuning binnen het gewoon onderwijs (bv. via GON-begeleiding, ION en andere trajecten). Steeds vaker delen we expertise met het gewoon onderwijs en tasten we samen mogelijkheden af.

Leerkrachten, maar ook orthopedagogen, psychologisch assistenten, paramedici, het CLB en waar nodig ook psychologisch en therapeutisch personeel bundelen hun krachten om de ontwikkeling van het kind maximaal kansen te geven. Ouders worden steeds als belangrijke partners gezien. 
We verzetten ons tegen elk opvoedkundig pessimisme, ook in situaties waar het onderwijs en opvoedingsproces dreigen vast te lopen op “moeilijk” gedrag. Daarvoor zoeken we naar gepaste bijscholing en vorming, zetten we op diverse plaatsen samenwerkingsverbanden op met zorg en trachten we mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

We richten ons concreet naar de volgende doelgroepen:

  • kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking;
  • kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen al dan niet gepaard gaand met een verstandelijke beperking;
  • kinderen en jongeren met een sensoriële beperking (ernstige spraak-, taal-, gehoor- of gezichtsstoornissen);
  • kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking;
  • kinderen, jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel;
  • kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte